logoMobile Chat Online & Fun
You surf offline, please Sign up or Log in.
Sign Up  Log In
Ang biblia ay di relihiyon
Hinusgahan ko noon ang biblia..
.
Pahayag 22
"Sa sinomang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito idaragdag ng Dyos sa kanyang parusa.
.
GALACIA 1,2
Ang Tunay na Mabuting Balita
"May mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay cristo. Maging kami o isang angel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang pinangaral namin, pakasumpain siya! Sinasabi na namin at inuulit ko: Kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap nyo. Pakasumpain sya! Kung ayan lamang ang hangad ko hindi na sana ako naging alipin ni cristo.
.
HEBREO 2,3
Kapahingahan Para sa Sambahayan ng Dyos.
"Nanatili pa ang pangako ng Dyos na tayoy makapapasok at makapamamahinga sa piling niya, ngunit magiingat kayo, baka meron sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito? Sapagkat tulad nilay napakinggan din natin ang mabuting balita,ngunit d nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan, tayoy naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Dyos, itoy ayon sa kanyang sinabi. Sa galit koy aking sinumpang Hindi makapapasok at makapamamahinga sa piling ko."
.
1 TESALONICA 3,1
Buhay na Kalugodlugod sa Dyos.
"Kaya ang sinomang humamak sa aral na ito ay humahamak, hindi sa tao,kundi sa Dyos na syang nagkaloob sa atin ng Espiritu santo".
.
MATEO 12
Si Jesus at si Beelzebul.
"Sinasabi ko sa inyo: Ipapatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panlalait ngunit hindi ipapatawad ang anumang panlalait sa Espiritu santo.
.
ECCLESIASTICO 33,34
Tungkol sa Panaginip
"Ang mga luha pangitain at mga panaginip ay walang katotohanan. Sapagkat kung ano ang inaasam asam ng isang tao ay sya namang inilalarawan ng kanyang guniguni, hindi dapat pahalagahan ninoman ang panaginip, liban na lamang kung iyon talagang pangitain sa kataas taasan.
.
40.41 ECCLESIASTICO
Pag Papalimos
"Anak ko pagkaingatan mong wag maging pulube. Sapagkat mabuti pa ang mamatay kaysa magpalimos. Kapag ang inaasahan ng isang tao ay ang pagkain galing sa iba, hindi sya maituturin na buhay kahit syay may hininga. Kadungis dungis sa dangal ninoman ang pagkaing pinagpalimusan".
.
search your google verse sa gus2 mabasa ang mga karuktong ng mga i2?hndi aq mabait ah nag share lng ako.
.
.
ECCLESIASTICO,6
Ang Pakikipagkaibigan
"Bago ka makipagkaibigan kaninuman subukan mo muna sya at huwag mo syang pagkakatiwalaan agad,sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo inaasahan sa oras ng pangangaylangan.May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo. Ang matapat na kaibigan ay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad nyay para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang halaga ang matapat na kaibigan, hindi sya matutumbasan ng gaano man salapi. Ang tapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay, at syay matatagpuan lamang ng may takot sa Panginoon.
.
DANIEL 11,12
Pahayag sa Huling Panahon
"Nakasulat sa aklat ng Dyos, mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig, ang ibay sa buhay na walang hanggan at ibay kaparusahan walang hanggan, at yaong may pagkaunawa at umakay sa maraming tungo sa kabutihan ay magniningning ng parang tala sa kalangitan magpakailanman.
Daniel ingatan mo muna ang salitang ito at isara ang aklat sa takdang panahon, marami ang magsasaliksik upang tumuklas ng karunungan.
.
SOLOMON 4,5
Ang Kasasapitan ng Masamang tao
"Ang matuwid at banal kahit mamatay at sumakabilang buhay, ay magiging sumbat sa mga nabubuhay sa kasamaan. Ang matandang nagtamo ng di wasto ay mapapahiya sa mga batang maagang nagtamo ng karunungan. Makikita ng mga masama ang pagkamatay ng mga matuwid. Ngunit hindi nila mauunawaan na itoy paraan ng pagliligtas ng panginoon".
.
HEBREO 12
Ama natin ang Dyos
"Anak wag kang mabahala kapag ikaw ay pinarurusahan nya. Sapagkat pinarurusahan ng panginoon ang mga iniibig nya, at pinapalo ang itinuturing anak, tiisin nyo ang pagtutuwid ng isang ama. Sapagkat itoy nagpapakilalang kayoy inaari ng Dyos na kanyang mga anak, sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas.
.
SANTIAGO 1,2
Pananampalataya at mga Gawa
"Sumasampalataya ka sa iisang Dyos hindi ba? Mabuti yan! Ang mga dimonyo man ay sumasampalataya rin at nangangaral pa. Ibig mo bang patunayan ko pa sa inyo, hangal na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang kalakip na gawa".
.
2,CORINTO 8,9,10
Tulong sa mga Kapatid
"Ang bawat isay dapat magbigay ayon sa sariling pasiya. Maluwag sa loob at di napipilitan laman, sapagkat ang ibig ng Dyos ay kusang pagkakaloob.
.
1-2 ECCLESIHASTICO
Katapatan sa Dyos
"Kawawa ang mahina ang loob at mga tamad, kawawa ang makasalanan mapagkunwari. Kawawa ang mahina ang loob, ayaw nilang magtiwala kaya hindi naman sila tatangkilikin, kawawa kayong mga nawalang pagasa.
.
MATEO 6,7
Ang Paghatol sa Kapwa
"Huwag nyong hatulan ang inyong kapwa. Upang hindi kayo hatulan ng Dyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Dyos ayon sa hatol na hinahatol nyo sa iba.
.
GALACIA 5,6
Magtulungan sa Pagdadala ng Pasanin
"Kayat huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng takdang panahon. Tayoy magaani kung di tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa".
.
2 PEDRO 2,3
Ang Pangakong Pagdating ng Panginoon
"Binibigyan nya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Dyos".
19-06-16 09:27:55 | by Pancha
Views: 55 | Like: 0 * Unlike: 0 *
Comments
red_hot_chilli Religion is the arrogance of assuming things that you do not know.
19-06-19 19:48:00
Pancha blogs  My blogs  Blogs
^top  Main
© 2013 flirtzo mobile